ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

คู่มือประชาชน

การติดตั้งป้ายโฆษณาและอื่นๆ

การติดตั้งป้ายโฆษณาและอื่นๆ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้  ...
26 พ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน

เอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียน ต้องการใช้สามารถดดาวน์โหลดได้ที่นี้  ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การจดทะเบียนสมรส

คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส - จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องนำบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำการสมรสได้ ส่วนผู้...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การขอร่วมใช้นามสกุล

เอกสารประกอบการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 (สำหรับเจ้าของผู้จดทะเบียนชื่อสกุล)             สำเนาทะเบียนบ้าน        ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การจดทะเบียนหย่า

การสิ้นสุดการสมรสมี 3 วิธี คือ 1. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตาย 2. การจดทะเบียนหย่า 3. ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรส การหย่า ปฏิบัติได้ 2 วิธี คือ          &n...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การขอหมายเลขประจำบ้าน

ต้องนำเอกสารมาดังต่อไปนี้     1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ (เจ้าบ้าน) 3. ใบอนุญาติให้ปลูกสร้างอาคาร (สำนักการช่างออกให้) 4. หนังสือรับรองอาคาร (สำนักกา...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตร ปฏิบัติได้ 3 วิธี คือ             1. การจดทะเบียนรับรองบุตรในสำนักทะเบียน         ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งเกิด

การบริการ  1. เมื่อมีคนเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียน ผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่เกิดภาย  ใน 15 วัน นับแต่วันเกิด 2. เมื่อมีคนเกิดนอกบ้านให้...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งเกิดเกินกำหนด

การบริการ -เป็นการแจ้งการเกิดเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจากที่ กฎหมายกำหนดไว้ ( 15 วัน ) ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง บัตรประจำตัวประชาชนของบิ...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งตาย

การบริการ 1. เมื่อมีคนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่ง ท้องที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย ในกรณีไม่มีเจ้าบ้านให้ผู้พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ 2. เม...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งย้ายเข้า

การบริการ - เมื่อมีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด

การแจ้งย้ายออก

การบริการ - เมื่อมีผู้ย้ายเข้าหรือย้ายออกให้เจ้าบ้านแจ้งต่อ นายทะเบียนผู้รับแจ้งภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นย้ายออก โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น หลักฐาน 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้...
3 พ.ค. 2557
อ่านรายละเอียด
1 2
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072