ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประกาศเทศบาล

กระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดกระบวนการและขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

กระบวนการ และขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน้กี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงกำหนดกระบวนการ และขั้นตอนก...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)  จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ/ชำน...
28 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เรื่อง นโยบายไม่รับหรือให้ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และเพื่อแสดงเจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จ...
27 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

นโยบายในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
29 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
12 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
10 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
  แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน

        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072