ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

ประกาศเทศบาล

ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

ตามที่ เทศบาลเมืองบางศรีเมืองได้ดำเนินการประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ตามประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ไว้นั้น เนื่องจ...
24 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน  โดยผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูล จะต้องไปดูสภาพทรัพย์สินที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยให้มา...
12 พ.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย...
23 ก.พ. 2566
อ่านรายละเอียด

กระบวนการ และขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน้กี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จึงกำหนดกระบวนการ และขั้นตอนก...
23 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอเทศบัญญัติ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
20 ม.ค. 2566
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)  จำนวน 1 อัตรา คือ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ/ชำน...
28 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ได้ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ธ.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  เรื่อง  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
29 พ.ย. 2565
อ่านรายละเอียด

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
10 ต.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  โดยมีรายละเอียดดังนี้...
23 ส.ค. 2565
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5 6 7 8
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072