ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก


 

ประกาศเทศบาล

คำสั่งเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
13 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
13 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องให้ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง พ.ศ.2561-2564

...
8 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

...
8 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

...
6 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้...
5 มิ.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

...
17 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่4) พ.ศ.2559

โดยที่ ก.ถ. และ ก.ท. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งจากระบบซีเป็นระบบแท่ง จึงสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งที่กำ...
8 พ.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง ผลการดำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

...
28 เม.ย. 2560
อ่านรายละเอียด

กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560

กำหนดแบบการแจ้งตามมาตรา 18 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่ 17 ) พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
17 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

...
8 มี.ค. 2560
อ่านรายละเอียด

เรื่อง จ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีความประสงค์จะจ้างเหมารื้อถอนส่วนที่ดัดแปลง(ต่อเติม) อาคารตึกแถว 5 ชั้น เลขที่ 81/224  หมู่ 1 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืิอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ...
17 พ.ย. 2559
อ่านรายละเอียด
1 2 3 4 5
 
  นายณัฏฐพร แสงบัว    
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง
 
 
 


 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079