ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองจะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวสนามกีฬากลางแจ้ง(ซอยวัดเฉลิมพระเกียรติ 15)
 • โดยใช้งบประมาณจำนวน 4,000,000 (สี่ล้านบาท) กำหนดแล้วเสร็จ
 • ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และวัดเฉลิมพระเกียรติจะดำเนินการก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กสูง 7 เมตร
 • ล้อมรอบด้านข้างสนาม 3 ด้าน โดยใช้งบประมาณของวัดจำนวน 2,000,000 บาท(สองล้านบาท)
 • กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558
 • ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ
 • เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกมาเป็นระยะ
 • เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ และบรรเทาผลกระทบด้านการจราจร
 • จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันรักษาความสะอาดของคูคลอง
 • ทางระบายน้ำให้ใช้การได้ดีตลอดเวลา
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอประชาสัมพันธ์
 • ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและรายการของตนเอง
 • ในสำเนาทะเบียนบ้านหากพบว่ามีชื่อและการถูกย้ายเข้าทะเบียน
 • บ้านกลางให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนทราบ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
 • เมืองบางศรีเมือง โทร 02447-4065 ต่อ 811-814
 • นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับคิวนัดหมายให้นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
 • ไปตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พระประแดง)
 • แล้วให้ขอรับหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๕๐-๓๖๓๐ ๐๒-๕๘๐-๗๖๓๑
 • ๐๒-๕๘๐-๗๗๙๖ ๐๒-๕๘๐-๙๒๗๖ ๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 • ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น.
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองเปิดรับลงทะเบียน
 • ผู้สูงอายุและคนพิการในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระท
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
 • ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 • เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของไทย ณ บริเวณท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง
 • จัดขบวนแห่ ณ บริเวณหน้าสถานนานุบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จนถึงวัดป่าเรไร
 • ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแห่เวลา ๑๘.๐๐น ไปจนถึงบริเวณจัดงาน
 • ชมการแสดงชุดตำนานนางนพมาศ การแสดงของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
 • กิจกรรมลอยกระทงของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บริหารเทศบาล
 • ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
 • ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ๒. ซื่่่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม
 • ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • ๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 • ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 • ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส
 • ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
 • ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
 • เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
 • หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 • ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079