ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอประชาสัมพันธ์
 • ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ตรวจสอบรายชื่อและรายการของตนเอง
 • ในสำเนาทะเบียนบ้านหากพบว่ามีชื่อและการถูกย้ายเข้าทะเบียน
 • บ้านกลางให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนทราบ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
 • เมืองบางศรีเมือง โทร 02447-4065 ต่อ 811-814
 • นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับคิวนัดหมายให้นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
 • ไปตรวจสัญชาติ ณ ศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กรุงเทพมหานคร (ศูนย์พระประแดง)
 • แล้วให้ขอรับหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกเขตพื้นได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๕๐-๓๖๓๐ ๐๒-๕๘๐-๗๖๓๑
 • ๐๒-๕๘๐-๗๗๙๖ ๐๒-๕๘๐-๙๒๗๖ ๐๘๖-๐๘๔-๙๗๒๔
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญร่วมประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 • ในวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
 • ณ หอประชุมสงฆ์และประชาชนจังหวัดนนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
 • ในวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
 • ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมืองขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
 • เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
 • ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 • ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
 • เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 • พร้อมรับชมมหรสพเฉลิมพระเกียรติ คอนเสร์ต โตโน่ แอนด์ เดอะ ดัสท์
 • VS บิ๊ก เดอะสตาร์ ๑๒ ณ บริเวณท่าเทียบเรือฝั่งบางศรีเมือง
 • กรมชลประทาน
 • แจ้งเตื่อนสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 • โดยคาดการณ์ว่าในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จะต้องมีการระบายน้ำ
 • จากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นลำดับ
 • ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท้ายเขื่อน
 • เจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 50-60 เซนติเมตร
 • ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำ
 • อย่างใกล้ชิด และเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
 • กับทรัพย์สินของท่าน
 • จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
 • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.
 • ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ๒. ซื่่่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนร่วม
 • ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
 • ๔.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
 • ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
 • ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
 • ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
 • ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • ๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส
 • ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้
 • ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม
 • เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
 • ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ
 • หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
 • ๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 • ขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
 • ที่ได้รับรางวัลที่ ๑ สำนักทะเบียนดีเด่นระดับประเทศ

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079