ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
  • ขอเชิญร่วมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา
  • โดยพูดดี คิดดี ทำดี
  • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ขอส่งความสุขให้กับประชาชนทุกท่าน
  • เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข คิดหวังสิ่งใด ขอให้สมปรารถนา ไม่เจ็บไม่จน ตลอดปี ๒๕๕๘
  • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
  • จัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  • บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่่่องยนต์ ฟรี
  • ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ วันที่ ๑,๗,๘,๑๔,๑๕และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘
  • เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ อาคารศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079