ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก
  • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รับแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์
  • จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ
  • ในวันที่ ๑-๒๔ ตลาคม ๒๕๕๗
  • ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
  • ณ ห้องโถง เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ชั้น ๑
  • แจ้งการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
  • ขณะนี้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง รอหนังสือซักซ้อมแนวทาง
  • การเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • หากได้รับหนังสือเทศบาลฯจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันที

ไม่พบหน้าที่ต้องการ

 
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2-2882-7061-6
0-2449-3070-2
แฟกซ์ 0-2449-3079