ชื่อผู่ใช้ รหัสผ่าน สมัครสมาชิก

รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เป็นผู้แทนมอบ กล่องนมยูเอชที ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาค ให้กับ ผู้แทนโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้”

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยนายชัชวาล แสงบัว รองนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เป็นผู้แทนมอบ กล่องนมยูเอชที ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาค ให้กับ ผู้แทนโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” เพื่อนำไปทำสื่ออักษรเบรลล์ จำนวน 91 กิโลกรัม ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลฯได้ส่งมอบกล่องนม ยูเอชที ที่ได้รับบริจาคมารวมทั้งสิ้น 200 กิโลกรัม และยังคงรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถ นำมาบริจาคได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ
 
  
     นายณัฏฐพร   แสงบัว
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

แบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก


        อัตราค่าเช่าห้องประชุม
        (อาคารอเนกประสงค์) 

สำรวจความคิดเห็น

บริการด้านงานทะเบียน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุง
โหวต
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 777 หมู่ที่3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมือง บางศรีเมือง

โทร 0-2447-4065-6 , 0-2882-7061-6
แฟกซ์ 0-2449-3072